Kullanılmış Telefon Şartlı Satın Alım Sözleşmesi

KULLANILMIŞ TELEFON ŞARTLI SATIN ALIM SÖZLEŞMESİ

TANIMLAR

MÜŞTERİ ; kendisine ait cep telefonunu satan kişiyi ifade eden ve sözleşmenin son kısmındaki MÜŞTERİ ibaresinin altında TC kimlik numarası, İsmi ve adresi yazılı olan kişiyi ifade eder.

IRENOVO ; Bir yandan MÜŞTERİ’ye ait 2. El Apple cep telefonunu satın alan, İRENOVO BİLİŞİM TEKNOLOJİ VE SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ’ni ifade eder.

TESLİM NOKTASI ; MÜŞTERİ’nın kendisine ait cep telefonunu hafızası tamamen boş, SIM kartsız, hafıza kartsız, aksesuarsız olarak kargo yoluyla gönderip teslim ettiği İrenovo şirketinin D:509 Sinanpaşa Mahallesi, Hasfırın Cd. No:5 Kat:5 34353 adresidir.

MÜŞTERİ’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

  1. MÜŞTERİ, TESLİM NOKTASI’na kargo ile gonderdiği 2. El Apple cep telefonunun kendi mülkiyetinde olduğunu beyan eder.
  2. Cep telefonunun hukuka aykırı bir şekilde edinilmiş olduğunun IRENOVO tarafından ister doğrudan, isterse bir üçüncü şahıs yahut kamu otoritelerinin bildirimiyle öğrenilmiş olması halinde IRENOVO’nun Türk Ceza Kanunu hükümleri dahilinde Cumhuriyet Savcılıklarına başvuru ve davalara müdahil olma hakkını MÜŞTERİ peşinen kabul etmiştir. Bu çerçevede IRENOVO’nın doğmuş ve doğacak müspet ve menfi tüm zararlarını da karşılayacağını MÜŞTERİ kabul ve beyan etmiştir.
  3. MÜŞTERİ devrettiği Apple 2. El cep telefonundaki GSM kartı dahil şahsına ait ve alım sırasında kutusunda olmayan her türlü SIM kartı, hafıza kartı vesair aparat, aksesuar ve eklentileri kendi uhdesinde tuttuğunu, cihazı tamamen boş şekilde TESLİM NOKTASIna teslim ettiğini/Gönderdiğini kabul ve beyan etmiştir.
  4. MÜŞTERİ, TESLİM NOKTASI’na IRENOVO nam ve hesabına teslim olunan Apple 2. El cep telefonunun içerisinde bulunan telefon numarası, fotoğraf, adres, notlar ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü depolanabilir transfer edilebilir bilgiyi sildiğini, cep telefonunun icloud’unun kapalı olduğunu, tüm kişisel şifrelemelerin kaldırıldığını, bu bilgilerin çalınması, kaybolması yahut kullanılmasından kaynaklanan olay ve şikayetlerde “TESLİM NOKTASI” veya “IRENOVO’nın hiçbir sorumluluğunun olmadığını gayrikabili rücu olarak beyan ve kabul etmiştir.
  5. MÜŞTERİ işbu sözleşmeyi imza ile, anılan cep telefonunun mülkiyetinin ve buna bağlı tüm hakların IRENOVO’ya geçtiğini, devrettiği cep telefonunu nihai tüketici sıfatıyla devrettiğini ve bu devrin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre MÜŞTERİ tarafından fatura düzenlenmesini gerektirmeyen bir devir olduğunu kabul ve beyan etmiştir.
  6. MÜŞTERİ tarafından TESLİM NOKTASI’na gönderilen Apple 2. El cep telefonunun bedeline ilişkin olarak İRENOVO tarafından 3 işgünü içerisinde MÜŞTERİ bilgilendirilecektir. Kozmetik bulgular, kırık, çizik, kapasite farkı, sıvı teması ve benzeri teknik problemlerin olması halinde IRENOVA tarafından yeni belirlenen bedel MÜŞTERİ’ye bildirilecektir.
  7. IRENOVO ile MÜŞTERİ bedel hususunda mutabakat sağladığı takdirde bu mutabakat IRENOVO’ya da bildirilecek olup, bu mutabakat bildiriminden sonra Apple 2. El cep telefonunun bedeli IRENOVO tarafından MÜŞTERİ’nin banka hesabına gönderilecektir. Akabinde IRENOVO’nın mülkiyetine geçmiş bulunan cihaz İRENOVO’ya fatura edilecek ve cep telefonunun mülkiyeti İRENOVO’ya geçmiş olacaktır. Ancak cihazın bedeli konusunda mutabakat sağlanamadığı takdirde Müşterinin talebi üzerine bu 2. El cep telefonu Müşteriye yine kargo vasıtasıyla iade edilecektir.
  1. IRENOVO tarafından, hizmet, hizmet sonrası destek gibi süreçlerin kurgulanması, gerekli olan tüm işlemlerin icrası ve takibi, müşteri kayıtları oluşturulması ve yönetilmesi, hizmet sonrası desteğe ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hizmete bağlı faturalandırma faaliyetleri dahil olmak üzere mali ve finansal işlemlerin yürütülmesi, müşteriler ile ilgili olarak yasal sınırlar içerisinde değerlendirme, analiz ve risk yönetim çalışmalarının yapılabilmesi, müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin takibi, müşteri talep ve şikayetlerinin yönetimi ve takibi, IRENOVO tarafından sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, iş ve operasyonların sürdürülmesi, şirket faaliyetlerinin ve prosedürlerinin yürütülebilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması, sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetler ile şirketimiz ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, müşteri bazlı gelişmeler hakkında bilgi alınarak verim raporlarının oluşturulması ve güncellenmesi, pazar araştırmalarının yapılması, ürün ve hizmetlere bağlılığının sağlanması ve/veya IRENOVOrılmasına yönelik aktivitelerin planlanması ve düzenlenmesi, ürün ve hizmetlerin satış, pazarlaması ve tanıtımı süreçlerinin programlanması ve takibi, çalışanların performans değerlendirme süreçlerinin ve/veya iş faaliyetlerinin planlanması ve takibinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla müşterilere ait datanın kontrolü, analizi, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilmesi gibi amaçlarla kişisel verilerin, 6698 s. Kanun’un 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir. MÜŞTERİ bu hususlara onay vermiştir.

Kişisel verilerinizin yukarıda belirtilen hususların dışında bazı spesifik amaçlarla işlenebilmesi için ise 6698 Sayılı Kanun kapsamında ayrıca AÇIK RIZA vermiş olmanızı aramaktayız.

9.UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNDE YETKİ

Tarafların İcra ve İflas Kanunundaki hakları saklı olmak kaydıyla;

Değeri dört bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, altı bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise dört bin Türk Lirası ile altı bin Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur.

Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz. Tüketici hakem heyetleri kendilerine yapılan başvuruları gereğini yapmak üzere kabul etmek zorundadır.

Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilir. Tüketici hakem heyetinin bulunmadığı yerlerde ise başvuruların nerelere yapılacağı ve bu başvuruların hangi tüketici hakem heyetince karara bağlanacağı yönetmelikle belirlenir.

Yukarıda belirtilen sınırın üzerindeki ihtilaflarda İstanbul Çağlayan mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

10.TEBLİGAT

Sözleşmenin son kısmında taraflara ait adresler, tarafların tebligat adresidir. Taraflar arasındaki yazışmalar bu adreslerle yapılacaktır. Ayrıca MÜŞTERİ’nın iletişim için kullandığı ……………… numaralı telefonuna ve ………………… e-posta adresine, IRENOVO’nın ……………… numaralı telefonuna ve …………………………. E-posta adresine yapılacak bildirimler de geçerlidir.

11.DAMGA VERGİSİ

İşbu sözleşmeden doğan Damga Vergisi Alıcı tarafından ödenecektir.

12.SON HÜKÜM.

İşbu Sözleşme Taraflar arasında onay tarihinde imzalanmış sayılacaktır

MÜŞTERİ İRENOVO BİLİŞİM TEKNOLOJİ VE SİSTEMLERİ A.Ş.