Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

  1. TARAFLAR

 

SATICI:

Ad-Soyad/Unvan:

Adres:

Telefon:

E-posta:

 

SATICI; kendisine ait kullanılmış cep telefonunu (“Cep Telefonu”) satan kişiyi ifade etmekte olup yukarıda bilgileri bulunan kişidir ve bundan böyle “Müşteri” olarak anılacaktır.

 

ALICI:

Unvan:                      IVU Bilgisayar ve Telefon Bakım Hizmetleri Anonim Şirketi

Adres:                        Teşvikiye Mah. Vali Konağı Cad. Ayaz Apt. No: 70/3 Şişli/İstanbul

MERSİS No:            0469096850500001

Telefon:                   

E-posta:                    

Web Sitesi:              

 

ALICI; yenilenerek internet sitesi üzerinden satışa sunulmak üzere Müşteri’nin Cep Telefonu’nu satın alan IVU Bilgisayar ve Telefon Bakım Hizmetleri A.Ş.’yi ifade etmektedir ve bundan böyle kısaca “IVU Bilgisayar” olarak anılacaktır.

 

Müşteri ve IVU Bilgisayar, bundan böyle ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 

  1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

İşbu sözleşmenin (“Sözleşme”) konusu, yenilenerek IVU Bilgisayar’ın www._____________ alan adlı e-ticaret internet sitesi üzerinden satışa sunulacak olan Müşteri’ye ait aşağıda özellikleri belirtilen Cep Telefonu’nun, Müşteri tarafından IVU Bilgisayar’a satışına bağlı olarak Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

  1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN BİLGİLERİ, FİYAT, ÖDEME ŞEKLİ VE TESLİMAT

 

3.1.      Müşteri, işbu sözleşmenin elektronik ortamda akdedilmesiyle birlikte aşağıdaki koşullara uygun olarak, bilgileri aşağıda yazılı olan kendisine ait Cep Telefonu’nu IVU Bilgisayar’a satmakta ve Cep Telefonu’nu IVU Bilgisayar’a teslim etmek taahhüdünü üstlenmektedir.

 

Ürün Adı ve Kodu Ürünün Cinsi ve Temel Niteliği Ürün Adedi
     

 

3.2.      Müşteri, işbu sözleşmeyi elektronik ortamda onaylaması üzerine, Cep Telefonu’nun mülkiyetini ve buna bağlı tüm haklarını, nihai tüketici sıfatıyla IVU Bilgisayar’a devrettiğini kabul ve beyan etmiştir.

 

3.3.      Müşteri, işbu sözleşmenin elektronik ortamda kurulması üzerine, Cep Telefonu’nu, [__] iş günü içerisinde ___________________________________________________________________________ adresine (“Teslimat Adresi”) kargolayarak teslim edecektir. Paketleme, kargo ve teslimata ilişkin masraflar __________ tarafından karşılanmaktadır.

 

3.4.      Cep Telefonu’nun satış bedeli, Müşteri tarafından Teslimat Adresi’ne gönderilen Cep Telefonu’nun IVU Bilgisayar tarafından teknik incelemeye alınması akabinde belli olacaktır. IVU Bilgisayar, Cep Telefonu’nu teslim almasından itibaren [__] iş günü içerisinde, Müşteri’ye belirlemiş olduğu bedeli bildirecektir. Müşteri, kendisine daha önceden bildirilmiş olan fiyat teklifinin teknik inceleme sonrası değişebileceğini ve Cep Telefonu üzerindeki kırık, çizik, ezik, sıvı teması, çalışma problemleri vb. kozmetik / teknik / işlevsel sorunların tespiti halinde, teklif edilmiş fiyatın altında bir satış bedeli belirlenebileceğini bilmektedir.

 

3.5.      IVU Bilgisayar, yukarıdaki 3.3. madde hükmü doğrultusunda Müşteri’ye Cep Telefonu’nun satış bedelini bildirecektir. Taraflar, bedelde mutabık kaldıkları vakit, Müşteri’nin fiyat teklifini kabul ettiğini IVU Bilgisayar’a bildirmesi üzerine,  belirlenmiş olan satış bedeli, Müşteri’nin banka hesabına havale/EFT yoluyla ödenecektir. Akabinde, mülkiyeti IVU Bilgisayar’a geçmiş bulunan Cep Telefonu, Müşteri tarafından IVU Bilgisayar’a fatura edilecektir. Şayet ki Tarafların bedel üzerinde mutabık kalmamaları halinde, Müşteri’nin bedeli kabul etmediğini IVU Bilgisayar’a bildirmesi üzerine IVU Bilgisayar, Cep Telefonu’nu kargo vasıtasıyla Müşteri’ye geri gönderecektir.

 

  1. GENEL HÜKÜMLER

 

4.1.      Müşteri, satmakta olduğu Cep Telefonu’nun maliki olduğunu ve Cep Telefonu üzerinde hiçbir üçüncü kişi hakkının olmadığını beyan ve taahhüt etmektedir.

 

4.2.      Müşteri, satış işlemini yapmak için kanunen ehliyeti olduğunu ve 18 (onsekiz) yaşını doldurmuş olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir.

 

4.3.      Müşteri, Cep Telefonu’nun, Sözleşme konusu satış işlemini gerçekleştirmeye engel herhangi bir hukuki veya cezai işleme konu olmadığını taahhüt etmektedir. Cep Telefonu’nun hukuka aykırı bir şekilde edinilmiş olduğunun IVU Bilgisayar tarafından ister doğrudan, isterse bir üçüncü şahıs yahut kamu otoritelerinin bildirimiyle öğrenilmiş olması halinde IVU Bilgisayar’ın Türk Ceza Kanunu hükümleri dahilinde Cumhuriyet Savcılıklarına başvuru ve davalara müdahil olma hakkı vardır. Müşteri, bu çerçevede IVU Bilgisayar’ın doğmuş ve doğacak müspet ve menfi tüm zararlarını karşılayacağını kabul ve beyan eder.

 

4.4.      Müşteri, devrettiği Cep Telefonu’nu sıfırlamış olduğunu, GSM kartı dahil şahsına ait ve alım sırasında kutusunda olmayan her türlü SIM kartı, hafıza kartı, aparat, aksesuar ve eklentiyi kendi uhdesinde tuttuğunu, cihazı resetlenmiş / tamamen boş şekilde teslim ettiğini kabul ve beyan etmektedir. Müşteri, Cep Telefonu içerisinde bulunan telefon numarası, fotoğraf, adres, notlar ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü depolanabilir transfer edilebilir bilgiyi sildiğini, cep telefonunun bağlı olduğu bulut sistemi varsa bunun kapalı olduğunu, tüm kişisel şifrelemelerin kaldırıldığını, bu bilgilerin çalınması, kaybolması yahut kullanılmasından kaynaklanan olay ve şikayetlerde IVU Bilgisayar’ın hiçbir sorumluluğunun olmadığını gayrikabili rücu olarak beyan ve kabul etmiştir

 

  1. FESİH VE TAZMİNAT

 

5.1.      IVU Bilgisayar, Müşteri’nin işbu sözleşme altındaki yükümlülüklerine uymaması / uymadığının anlaşılması üzerine, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, tek taraflı olarak, derhal ve tazminatsız, Sözleşme’yi feshetme hakkını haizdir. Fesih üzerine sebepsiz kalmış olan Müşteri nezdindeki ödemeler, Müşteri tarafından IVU Bilgisayar’a derhal iade edilecektir.

 

5.2.      İşbu sözleşme hükümlerine uymaması nedeniyle IVU Bilgisayar nezdinde doğrudan veya dolaylı zarara sebep olan Müşteri, ilk talep üzerine derhal, sebebiyet verdiği zararı tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. Müşteri’nin işbu sözleşmedeki taahhütlerine uymaması nedeniyle üçüncü kişiler / yetkili kurumlar tarafından IVU Bilgisayar’a iletilen her türlü talep ve şikayet karşısında yegane muhatap ve sorumlu Müşteri’dir. IVU Bilgisayar’ın bu nedenle ödemek zorunda kaldığı tüm bedeller için Müşteri’ye rücu hakkı saklıdır.

 

  1. BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

 

6.1.      Sözleşme uyarınca ya da Sözleşme’yle bağlantılı olarak gönderilecek her türlü bildirim, IVU Bilgisayar’ın internet sitesi üzerinde sunduğu iletişim yollarıyla veya e-posta yoluyla gerçekleştirilir. Taraflar, bu şekilde yapılan her türlü bildirim, yazışma ve gönderilen belgelerin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. Maddesi kapsamında yazılı bildirim ve yazılı belge sayılarak kesin delil teşkil edeceğini ve Sözleşme altında Taraflara e-posta yolu ile gönderilen bütün bildirimlerin karşı tarafa usulüne uygun olarak tebliğ edilmiş sayılacağını kabul ederler.

 

6.2.      Taraflar, Sözleşmenin 1. Maddesinde belirtilen iletişim bilgilerinin doğru olduğunu ve bu bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri derhal diğer Taraf’a bildireceklerini, aksi takdirde var olan iletişim bilgileri (adres, e-posta vs.) kanalıyla yapılacak tebligatın -tebliğ olmasa dahi- geçerli ve yasal tebligatın tüm sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt eder.

 

  1. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 

Taraflar; IVU Bilgisayar’ın, Müşteri’nin sözleşmenin kurulması için sağladığı kişisel verilerini, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak ve yalnızca bu kanunda sayılı amaçlarla sınırlı şekilde işleyeceğini kabul ederler. Müşteri, bu konuda IVU Bilgisayar’ın internet sitesindeki kişisel verilerin korunması ve gizlilik politikası metinlerini okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini beyan eder.

 

  1. UYGULANACAK HUKUK VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

8.1.      İşbu sözleşme ile ilgili ihtilaflarda Türk Mahkemeleri yetkili olup uygulanacak hukuk Türk Hukukudur.

 

8.2.      İşbu mesafeli satış sözleşmesinin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda, Ticaret Bakanlığı’nca her yıl ilan edilen parasal sınırlar dahilinde Alıcı’nın Ürünü satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri veya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

  1. DAMGA VERGİSİ

 

Sözleşme’nin tanziminden doğacak damga vergisi, [●] tarafından ödenecektir.

 

  1. YÜRÜRLÜK

 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi, Müşteri tarafından okunmuş ve tümüyle kabul edilmiş olup Taraflarca elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

 

 

 

MÜŞTERİ

IVU BİLGİSAYAR

IVU Bilgisayar ve Telefon Bakım

Hizmetleri Anonim Şirketi