Web Kullanım Koşulları

HÜKÜM VE KOŞULLAR

 

IVU Bilgisayar ve Telefon Bakım Hizmetleri Anonim Şirketi (“IVU Bilgisayar”), www.cprteknik.com internet sitesi (“İnternet Sitesi”) üzerinden yürütmekte olduğu e-ticaret faaliyetleri hizmetlerinden yararlanacak İnternet Sitesi kullanıcılarının (“Kullanıcı”) okuyup onaylaması adına işbu Hüküm ve Koşullar metnini (“Hüküm ve Koşullar”) hazırlamıştır. Kullanıcı, İnternet Sitesi’ni kullanarak İnternet Sitesi üzerinden işlem / alışveriş yapabilmek adına Hüküm ve Koşullar’ı okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

 

 1. IVU Bilgisayar, İnternet Sitesi dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği IVU Bilgisayar’a ait olan ve kanunen korunan veritabanına yüklenen içeriklerin, arayüzler kullanılmak suretiyle Kullanıcı tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir. Kullanıcıların, İnternet Sitesi içerisindeki ilanlara daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri verilmekte olup İnternet Sitesi dahilinde sağlanan hizmetler, hizmetlerin sunulma koşulları ve erişim koşulları, önceden bildirimde bulunmaksızın her zaman IVU Bilgisayar tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilir.

 

 1. İnternet Sitesinde sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanmak isteyen kişi, internet sayfasındaki ilgili kısım aracılığıyla, kendisinden istenilen bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde girmelidir. Kullanıcı, söz konusu aşamada verdiği bilgilerin tam ve doğru olduğunu, on sekiz (18) yaşını doldurmuş olduğunu, verdiği bilgilerin gerçeğe aykırı olması nedeniyle IVU Bilgisayar nezdinde doğacak tüm zarar ve ziyanı aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bilgilerin eksik veya yanlış olması nedeniyle Kullanıcı’nın maruz kalabileceği aksaklık, mağduriyet veya zararlardan ötürü IVU Bilgisayar’ın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

 1. Kullanıcı, İnternet Sitesi’ni kullanırken girdiği tüm bilgilerin gizlilik ve güvenliğinin sağlanmasından sorumlu olduğunu ve işbu maddede taahhüt ettiği yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde uğrayabileceği zarar ve mağduriyetlerden IVU Bilgisayar’ın hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ettiğini ve yine işbu maddeye aykırılık nedeniyle IVU Bilgisayar’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı münhasıran sorumlu olduğunu ve IVU Bilgisayar’ın uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. Kullanıcı, İnternet Sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve mevzuatı ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Kullanıcı’ya ait olacaktır. Kullanıcı, İnternet Sitesini kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, üçüncü kişileri rahatsız edici, yasal mevzuata aykırı, üçüncü kişilerin fikri ve/veya manevi haklarını ihlal edici şekilde kullanmayacaktır. Bununla birlikte Kullanıcı, İnternet Sitesinin kullanımını sekteye uğratacak yahut kullanımını sekteye uğratmasa da yazılım içinde herhangi bir değişiklik yaratacak bilişim faaliyetlerinde bulunamaz; İnternet Sitesini bozan, değiştiren işlemler yapamaz; verilere izinsiz ulaşamaz; verileri kopyalayamaz / bozamaz / değiştiremez / silemez. İnternet Sitesine, veri tabanına, İnternet Sitesinde yer alan bilgi ve içeriklere yönelik zararlı yazılım, kötücül teknoloji araçları, virüs, spam, saldırı, tersine mühendislik, bilişim dolandırıcılığı gibi faaliyetlerin Kullanıcı tarafından ifası sonucu IVU Bilgisayar’ın ve/veya üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlardan münhasıran ve tamamen Kullanıcı sorumludur. İşbu maddenin ihlali, beraberinde hukuki ve cezai müeyyideler getirebilecek olup bunların yegane yükümlüsü Kullanıcı olacaktır.

 

 1. Kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce ele geçirilmesinden, okunmasından, zarara uğratılmasından dolayı ortaya çıkacak herhangi bir zarar nedeniyle IVU Bilgisayar’ın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

 1. IVU Bilgisayar, tek taraflı olarak her zaman Hüküm ve Koşulları / İnternet Sitesinde yer alan her türlü içeriği, Kullanıcı’ya herhangi bir ihbarda bulunmaksızın değiştirebilir, güncelleyebilir, kaldırabilir. Bu değişiklikler, İnternet Sitesinde yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır ve Kullanıcı tarafından kabul edilmiştir. Kullanıcı, sistemi iyileştirici – geliştirici altyapı çalışmaları nedeniyle İnternet Sitesinin kullanılamadığı durumlarda; İnternet Sitesinde verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlıklar yaşanması, veri kaybı durumlarında oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan IVU Bilgisayar’ın sorumlu tutulamayacağını kabul eder.

 

 1. IVU Bilgisayar’ın markası, logosu, internet sitesi, yazılımı, tasarım hakkı, sloganlar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü fikri mülkiyet hakkı IVU Bilgisayar’ın mülkiyetinde olup Kullanıcı tarafından kullanılamaz, kullandırılamaz, hiçbir işleme konu edilemez. İnternet Sitesi dâhilinde erişilen veya kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve İnternet Sitesinin (IVU Bilgisayar veritabanı, IVU Bilgisayar arayüzü, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) her türlü elemanları IVU Bilgisayar’a aittir veya IVU Bilgisayar tarafından üçüncü bir kişiden lisans veya ilgili yetki altında alınmıştır. Kullanıcı, IVU Bilgisayar hizmetleri, bilgileri ve telif haklarına tabi çalışmaları yeniden satmak, işlemek, kopyalamak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının IVU Bilgisayar hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Kullanıcı, IVU Bilgisayar tarafından açıkça izin verilen durumlar dışında IVU Bilgisayar’ın fikri / telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Kullanıcı’nın bu hükümde yer alan düzenlemeye aykırı hareket etmesi sonucunda oluşacak zararlar IVU Bilgisayar tarafından Kullanıcı’dan talep edilecektir. Kullanıcı, böyle bir durumda IVU Bilgisayar tarafından talep edilecek zararları derhal ve defaten karşılayacaklarını kabul etmektedir. İşbu sözleşme dâhilinde IVU Bilgisayar tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde IVU Bilgisayar; IVU Bilgisayar hizmetlerine, IVU Bilgisayar bilgilerine, IVU Bilgisayar fikri / telif haklarına tabi çalışmalarına, IVU Bilgisayar ticari markalarına, IVU Bilgisayar ticari görünümüne veya İnternet Sitesi vasıtasıyla sağlanan başkaca belge ve bilgilere ilişkin tüm haklarını saklı tutmaktadır.

 

 1. Kullanıcı, İnternet Sitesi dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri vb.ni çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını, doğrudan veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. IVU Bilgisayar, ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla İnternet Sitesini görüntülemeye ve IVU Bilgisayar arayüzünü kullanmaya izin vermekte olup bunun dışında bir amaçla Kullanıcı tarafından veritabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların, müşteri bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veritabanında yer alan bilgilerin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, İnternet Sitesi üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine IVU Bilgisayar tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup IVU Bilgisayar’ın bu konudaki her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır.

 

 1. Kullanıcı, İnternet Sitesine eriştiği cihazına ve yazılımına ilişkin olarak gerekli güvenlik önlemlerini almaktan sorumludur. Bunların nihai güvenliğinin sağlanması için Kullanıcı’nın kendi yazılım koruma / anti-virus / güvenlik tedbirlerini tedarik etmesi ve gerekli korumayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Kullanıcı, İnternet Sitesine girmesiyle kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından bizzat kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan etmektedir.

 

 1. Kullanıcı, Hüküm ve Koşullar çerçevesinde taahhüt ettiği yükümlülüklerine tamamen uymayı ve bunların ihlali nedeniyle cezai ve hukuki açıdan şahsının sorumlu olduğunu ve sebebiyet verdiği ihlallerin sonuçlarından IVU Bilgisayar’ı ari tutacağını ve sebebiyet verdiği IVU Bilgisayar nezdindeki tüm zararları tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. Kullanıcı, işbu Hüküm ve Koşullar metnini okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını, metinde belirtilen ve İnternet Sitesinde bulunan ve zaman içinde yer alacak ve IVU Bilgisayar tarafından istenildiği zaman değiştirilebilecek tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini taahhüt eder. Kullanıcı, hiçbir zaman söz konusu koşullarla ilgili herhangi bir defi veya itiraz ileri sürmeyecektir.

 

 1. Kullanıcı, Hüküm ve Koşullar’ı kabul ederek İnternet Sitesi’nde yer alan gizlilik politikası kapsamındaki metinleri de okuduğunu ve gizlilik politikası şartlarına mutabık olduğunu kabul eder.

 

 1. IVU Bilgisayar, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Hüküm ve Koşullar’ı ve/veya İnternet Sitesinde yer alan her türlü politikayı, hüküm ve şartı yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, uygun göreceği herhangi bir zamanda, değiştirilen hususları internet sitesinde güncelleyerek yayıma sunarak tek taraflı olarak değiştirebilir.